تهران

پکن

مسکو

گرینویچ

امروز

لیست قیمت نیمه دوم سال 1402 اتاق ها و سوئیت های هتل نگارستان

 • ردیف
 • نوع اتاق
 • قیمت
 • 1
 • اتاق یک تخته
 • 17.440.000 ریال
 • 2
 • اتاق دو تخته
 • 26.920.000 ریال
 • 3
 • اتاق سه تخته
 • 32.300.000 ریال
 • 4
 • اتاق چهار تخته
 • 41.770.000 ریال
 • 5
 • سوئیت جونیور
 • 34.890.000 ریال
 • 6
 • سوئیت سینیور
 • 41.910.000 ریال
 • 7
 • سوئیت رویال
 • 49.400.000 ریال
 • LOGOhotel
 • LOGOons
 • tripadvisor
 • Yashm

Tehran

Beijing

Moscow

GMT

Today

The price list of the second half of 1402 for the rooms and suites

 • row
 • room type
 • Price
 • 1
 • single bed room
 • 17.440.000 T
 • 2
 • Double room
 • 26.920.000 T
 • 3
 • Three bed room
 • 32.300.000 T
 • 4
 • Four bed room
 • 41.770.000 T
 • 5
 • Junior Suite
 • 34.890.000 T
 • 6
 • Senior suite
 • 41.910.000 T
 • 7
 • Royal suite
 • 49.400.000 T
 • tripadvisor
 • instagram
 • telegram
 • tripadvisor