English
تلفن تماس : 03155347000
5
تیر
آقای سعید ضروری(ماجراجو و فعال گردشگری معلولین)

آقای سعید ضروری(ماجراجو و فعال گردشگری معلولین)


خوشحال هستم،

که در شهر تاریخی کاشان چنین هتل فاخری وجود دارد که مناسب برای همه افراد هست