English
تلفن تماس : 03155347000
4
خرداد
آقای آرش نورآقایی(مدیرمسئول فصلنامه گردشگری)

آقای آرش نورآقایی(مدیرمسئول فصلنامه گردشگری)


هرچند قبلا بارها در این هتل اقامت داشته ام

 اما در هفت ماه گذشته بواسطه پروژه اهل کاشانم بارها باره که در این مکان به روح لطیف مدیر و کارکنانش

آغشته است،حضور داشته ام و لذت فراوان برده ام از پذیرایی و همنشینی ها .