English
تلفن تماس : 03155347000
4
خرداد
خانم مریم دادور(مسافر زندگی)

خانم مریم دادور(مسافر زندگی)


بنام عشق 

هرگز از خاطر نمی رود این همه مهر که به یادگار از دیار مهرورزان با خویش همراه می بریم

جهان بی شک با کاشان و مردمان عشق ورزش زیباست

بمانید سلامت در سایه سار شهری و شعر و شعوری که درخور و لایق شماست