English
تلفن تماس : 03155347000
12
آذر
حمیدرضا آذرنگ(بازیگرسینماوتلویزیون)

حمیدرضا آذرنگ(بازیگرسینماوتلویزیون)


بنام عشق 

هرگز از خاطر نمی رود این همه مهر که به یادگار از دیار مهرورزان با خویش همراه می بریم

جهان بی شک با کاشان و مردمان عشق ورزش زیباست

بمانید سلامت در سایه سار شهری و شعر و شعوری که درخور و لایق شماست